بوەجگ/buecig: ئان:[ کهـ]

1 – بچووک تەمەن.

2 – قەبارەی سووک.

بوەجگ بوونەوە/buecig bûnewe: کتن:[ کهـ] بچووک بوونەوە.

بوەجگ کردنەو/buecig kirdinewe: کتپ:[ کهـ] بچووک کردنەوە.

بوەجگی /buecigî: نچ:[ کهـ] بچووکی.

.

.

.

.