ئامای/amay: کتن:[ هـ] هاتن : ( ـای) نموونه‌ی خشته‌کی ڤاڤێرکردنی ڕه‌گ و چاووگی شێوه‌زاری هه‌ورامی، ئاسانکاری بۆ خوێنه‌ر و لێکۆڵه‌وه‌ر ده‌ڕه‌خسێنێت له‌ کاتی خوێندنه‌وه‌ی ده‌قێک یان هۆنراوه‌یه‌کی شێوه‌زاری هه‌ورامی.

ئامای (هـ )                           هاتن (کناو )          

کاری تێپه‌ر / بنکه‌ی تێپه‌ر کۆتایی هاتوو به‌ کۆنسونانت

 

ته‌مام

ته‌مام دوور

به‌رده‌ڤامۆ

 

  تاک      

    کۆ     

      تاک       

   کۆ       

تاک

کۆ

  یه‌که‌م   

   م   

  ما   

ـه‌بیم   

ـه‌بێما   

ـه‌نم   

ـه‌نما   

دووه‌م  

ـت   

ـتا   

ـه‌بیت   

ـه‌بێتا   

ـه‌نت   

ـه‌نتا   

یه‌ره‌م  

   ـش   

ـشا  

ـه‌بیش   

ـه‌بێشا  

ـه‌نش   

ـه‌نشا  

.

ئام/am: ف:[ هـ][ ئامای] هات( كناو).

ئامام/amam: ف:[ هـ][ ئامای] هاتم : که‌سی یه‌که‌می تاکه ‌له‌ دۆخی رابردووی نزیک دا تمـ : ( ئامان) که‌ن.

ئاما/ama: ف:[ هـ][ ئامای] هاتوو : که‌سی سێ هه‌مینی تاکه‌ له ‌دۆخی رابردووی نزیکدا، له ‌( ئامان : هات بۆ نێر) دا.

ئامێ/amê: ف:[ هـ] هاتوو : که‌سی سێ هه‌مینی تاکه‌ له ‌دۆخی رابردووی نزیکدا، له ‌( ئامان : هات بۆ مێ) دا.

ئاماولوای/ama û liway: نتـ:[ هـ][ ئاما+ و+ لوای] ئاموشۆ : هاتوچوو _ هاتوچۆ : هاتن و چوون.

ئامای بەر/amay ber: کتن:[ هـ][ ئامای+ بەر] هاتنەبەر، هاتنەدەر.

ئامای بەرەرە/amay berere: کتن:[ هـ][ ئامای+ بەر+ ئەرە] هاتن بەبەرهەمدا.

ئامای بەرەنە/amay berene: کتن:[ هـ][ ئامای+ بەر+ ئەنە] لەکاتی هاتن بە بەرهەمدا.

ئامای بەرۆ/amay bero: کتن:[ هـ][ ئامای+ بەر+ ۆ] هاتنەدەرەوە.

ئامای بەڕەگا و دەمی/amay be řega û demî: کتن:[ ئد][ هـ][ ئامای+ بە+ ڕەگ+ ئا+ و+ دەم+ ی] کامڵ بوون، پێگەیشتن.

ئامای پا/amay pa: کتن:[ هـ][ ئامای+ پا] هاتنەپێ، هاتنەگەردن، بەسەردشکانەوە.

ئامای پاوە/amay pawe: کتن:[ هـ][ ئامای+ پا+ وە] بەقاچەوە نووسان.

ئامای پەڕ/amay peř: کتن:[ هـ][ ئامای+ پەڕ] هاتنە مەرز و سنوور.

ئامای پەنە/amay pene: کتن:[ هـ][ ئامای+ پەنە] ددان پێدانان.

ئامای پنە/amay pine: کتن:[ هـ][ ئامای+ پنە] ئامای پونە، ددان پێدانان.

ئامای پۆ/amay po: کتن:[ هـ][ ئامای+ پۆ] پێوەهاتن.

ئامای پۆوە/amay powe: کتن:[ هـ][ ئامای+ پۆوە] پێوەهاتن، لەگەڵدا هاتن.

ئامای پورە/amay pure: کتن:[ هـ][ ئامای+ پور+ ئە] پیاهاتن بەرەو خوار.

ئامای پوری/amay purî: کتن:[ هـ][ ئامای+ پور+ ی] پیاهاتن بەرەو ژوور.

ئامای پونە/amay pune: کتن:[ هـ][ ئامای+ پونە] ئامای پنە : ددان پێدانان.

ئامای پێوایۆ/amay pêwayo: کتن:[ هـ][ ئامای+ پێوایۆ] پێوایۆ ئامای، بەپیرەوە هاتن.

ئامای پیوەرە/amay pîwere: کتن:[ هـ][ ئامای+ پیوەرە] بەیەکداهاتن، پێکەوەهاتن.

ئامای پیوەنە/amay pîwene: کتن:[ هـ][ ئامای+ پیوەنە] هاتنەوەیەک، قەپات بوون، داخران.

ئامای جبەر/amay ciber: کتن:[ هـ][ ئامای+ جبەر] ئامایۆ جبەر، هاتنەدەر.

ئامای جۆش/amay coş: کتن:[ هـ][ ئامای+ جووش] ئامابۆ جۆش، هاتنەجۆش.

ئامای چڵ/amay çiľ: کتن:[ هـ][ ئامای+ چڵ] هاتنەسوێ.

ئامای چنە/amay çine: کتن:[ هـ][ ئامای+ چنە] لێهاتن.

ئامای چنگ/amay çing: کتن:[ هـ][ ئامای+ چنگ] هاتنەچنگ، هاتنەدەست.

ئامای چۆ/amay ço: کتن:[ هـ][ ئامای+ چۆ] شی بوونەوە و لێڕۆیشتن و دڕان.

ئامای چووەر/amay çuwer: کتن:[ هـ][ ئامای+ چووەر] هاتنەژوورەوە.

ئامای چیر و باری/amay çîr û barî: کتن:[ هـ][ ئامای+ چیر+ و+ باری] هاتنەژێربار.

ئامای چیر و چنگی/amay çîr û çingî: کتن:[ هـ][ ئامای+ چیر+ و+ چنگی] هاتنەژێرچنگ.

ئامای حاڵ/amay ĥaľ: کتن:[ هـ][ ئامای+ حاڵ] حاڵ لێهاتنی دەروێش.

ئامای خارش/amay xariş: کتن:[ هـ] [ ئامای+ خارش] هاتنەخارشت، هاتنەخوراندن.

ئامای خروش/amay xiruş: کتن:[ هـ][ ئامای+ خرۆش] هاتنەخرۆش.

ئامای خیاڵ/amay xiyaľ: کتن:[ هـ] [ ئامای+ خیاڵ] هاتنەخەیاڵ.

ئامای خیاڵۆری/amay xiyaľorî: کتن:[ هـ][ ئامای+ خیاڵ+ ئۆری] بەخەێاڵدا هاتن.

ئامای خیاڵەڕە/amay xiyaľeře: کتن:[ هـ][ ئامای+ خیاڵ+ ئەڕە] بەخەێاڵدا هاتن.

ئامای دەس/amay des: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەس] ئامایۆدەسی، هاتنەدەست، هاتنەوەدەست.

ئامای دەسەرە/amay desere: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەس+ ئەرە] بەدەستدا هاتن بەرەو خوار.

ئامای دەسۆ/amay deso: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەس+ ئۆ] بەدەستەوەهاتن.

ئامای دەسۆری/amay desorî: کتن:[ هـ] [ ئامای+ دەس+ ئۆری] بەدەستدا هاتن بەرەو ژوور.

ئامای دەمەرە/amay demere: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەم+ ئەرە] ئامایۆدەمەرە، بەدەماهاتن، هاتنەدەنگ، هاتنەوە دەنگ بە تووڕەیی.

ئامای دەمەنە/amay demene: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەم+ ئەنە] بەدەماهاتن.

ئامای دەمۆ/amay demo: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەم+ ۆ] بەدەمەوە هاتن، فریاکەوتن.

ئامای دەنگ/amay deng: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەنگ] هاتنەدەنگ، قسەکردن.

ئامای دلی/amay dilî: کتن:[ هـ][ ئامای+ دلی] ئامایۆ دلی، هاتنەناو.

ئامای دڵۆری/amay diľorî: کتن:[ هـ][ ئامای+ دڵ+ ئۆری] بەدڵدا هاتن.

ئامای دڵەرە/amay diľere: کتن:[ هـ][ ئامای+ دڵ+ ئەرە] بەدڵداهاتن.

ئامای دما/amay dima: کتن:[ هـ][ ئامای+ دما( دوما)+ وە] ئامایۆ دما : هاتنەدوا.

ئامای دمارە/amay dimare: کتن:[ هـ][ ئامای+ دما+ رە] بەپشتاهاتن، بەدواداهاتن.

ئامای دماووە/amay dimauwe: کتن:[ هـ][ ئامای+ دما+ وە] هاتنەدواوە، پاشڤەهاتن.  

ئامای دی/amay dî: کتن:[ هـ][ ئامای+ دی] هاتنە دی.

ئامای رە/amay re: کتن:[ هـ][ ئامای+ رە] داهاتن، ڕاهاتن.

ئامای رەوار/amay re war: کتن:[ هـ][ ئامای+ رە+ وار] هاتنەخوار، دابەزینی نرخ.

ئامای ڕا/amay řa: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕا] هاتنەڕێ.

ئامای ڕارە/amay řare: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕا+ رە] هاتن بەڕێدا بەرەو خوار.

ئامای ڕانە/amay řane: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕا+ نە] بەڕێداهاتن.

ئامای ڕاوە/amay řawe: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕا+ وە] لەڕێوەهاتن، هاتن بۆ ڕاو.

ئامای ڕاوری/amay řawirî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕا+ و+ ری] هاتن بەڕێدا ڤەرەو ژوور.

ئامای ڕووە/amay řuwe: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕووە] هاتنەڕوو.

ئامای ڕووەرە/amay řuwere: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕووە+ رە] هاتن بەڕوودا، کەوتن بەدەما.

ئامای ڕیک/amay řîk: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕیک] هاتنە ڕێک، هاتنەئاست.

ئامای زوان/amay ziwan: کتن:[ هـ][ ئامای+ زوان] هاتنە زمان، هاتنەگۆ.

ئامای زوانەوە/amay ziwanewe: کتن:[ هـ][ ئامای+ زوان+ ئەوە] هاتنە زمان بە تووڕەیی.

ئامای ژانی/amay janî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ژان+ ی] هاتنەژان، هاتنە ئێش.

ئامای ساو/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ ساو] تیژبوون.

ئامای سۆ/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سۆ] هاتنە سوێ.

ئامای سەر/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر] هاتنەسەر.

ئامای سەرەرە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ ئەرە] بەسەراهاتن، کەڵکەڵەکردن.

ئامای سەرەنە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ ئەنە] بەسەرداهاتن.

ئامای سەرۆ/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەرۆ] هاتنەسەرەوە.

ئامای سەرۆری/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەرۆ+ ری] هاتن بەرەو ژوور.

ئامای سەرو چۆکا/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ و+ چۆک+ ئا] هاتنە سەر چۆک.

ئامای سەرو ڕاسەی/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ و+ ڕاسەی] هاتنە سەر ڕی.

ئامای سەروڕێ/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ و+ ڕێ] هاتنە سەر ڕێ، قایل بوون.

ئامای سەروشانەی/amay ser û şaney: کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ و+ شان+ ئەی] هاتنەسەر شان، تێوەگلان.  

ئامای سەروکاسەی/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+و+ کاس+ ئەی] قایل بوون، تەسلیم بوون.

ئامای شونی/amay şunî: کتن:[ هـ][ ئامای+ شون+ ی] بەشوێنداهاتن.

ئامای شونیەرە/amay şuniyere: کتن:[ هـ][ ئامای+ شون+ ی+ ئەرە] بە دوا داهاتن.

ئامای قنگەرە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ قنگ+ ئەرە] کەوتن و ڕووخان.

ئامای قۆلەرە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ قۆل+ ئەرە] قایل بوون، بەڵێندان.

ئامای کۆڵی/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ کۆڵ+ ی] هاتنەکۆڵ، زەرەرکردن.

ئامای گیر/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ گیر] هاتنەگیر، گیرکردن.

ئامای لا/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ لا] هاتنەلا.

ئامای لارە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ لا+ رە] هاتن بەلادا، کەوتن، مردن.

ئامای لانە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ لا+ نە] هاتن بە دەورو بەردا.

ئامای لاوە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ لا+ وە] بەلاوەهاتن.

ئامای مازییەرە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ مازی+ یەرە] بە پشتا هاتن و کەوتن.

ئامای مشتە/amay mişte: کتن:[ هـ][ ئامای+ مشت+ ئە] هاتنە مشت، کەوتنە دەست.

ئامای ملەرە/amay milere: کتن:[ هـ][ ئامای+ مل+ ئەرە] بەملاهاتن، بەسەرداهاتن.

ئامایناوە/amayinawe : کتن:[ هـ][ ئامای+ ناوە] داهاتنەوە، هاتنەسوێ، تێ هاتنەوە.

ئاماینە/amayine : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە]

1 – تێ هاتن، تووش بوون.

2 – هاتنە ناو.

ئاماینە بەر/amayine ber : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ بەر] هاتنە بەرهەم.

ئاماینە خیاڵ/amayine xeyaľ : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ خیاڵ] هاتنە خەیاڵ.

ئاماینە دلی/amayine dilî : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ دلی] هاتنە ناو.

ئاماینە دڵ/amayine diľ : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ دڵ] هاتنە ناو دڵ.

ئاماینە دەم/amayine dem: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ دەم] هاتنە ناو دەم.

ئاماینە دەس/amayine des: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ دەس] هاتنە ناو دەست.

ئاماینە مشتە/amayine mişte: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ مشت+ ئە] هاتنە ناو مشت.  

ئاماینە مەیدان/amayine meyidan: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ مەیدان] هاتنە ناو مەیدان.

ئاماینەوەر/amayine wer: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ وەر] هاتنەبەر

ئاماینە وەرم/amayine werim: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ وەرم] هاتنە خەو.

ئاماینە ویر/amayine wîr: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ ویر] هاتنەبیر.

ئاماینەهۆش/amayine hoş: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ هۆش] هاتنەناوهۆش.

ئاماینە یاڎ/amayine yađ : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ یاڎ] هاتنەیاد.  

ئامایۆ/amayo: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ] هاتنەوە.    

ئامایۆ بازی/amayo bazî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ بازی] هاتنەوەباز، گوژم خواردنەوە. 

ئامایۆ باڵی/amayo baľî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ باڵ+ ی] هاتنەوە باڵ.       

ئامایۆ باوان/amayo bawan: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ باوان] هاتنەوەباوان.

ئامایۆ بڕەنە/amayo biřene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ بڕ+ ئەنە] گیران، بەزین.

ئامایۆ بەران/amayo beran: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ بەران] هاتنە بەرانی مەڕ.    

ئامایۆ پورە/amayo pure: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ پورە] پێداهاتنەوە.        

ئامایۆ پەڕ/amayo peř: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ پەڕ] هاتنەوەمەرز، خۆکەناردان.

ئامایۆ پەنجی/amayo pencî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ پەنجی] تووڕەبوون و دەست وەشاندن.

ئامایۆ پەنە/amayo pene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ پەنە] پەیوەست بوونەوە.

ئامایۆ تایە/amayo taye: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ تایە] تاوسەندن، گڕگرتن.

ئامایۆ تگە/amayo tige: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ تگە] هاتنەتەگە، سابرین گرتن.

ئامایۆ تەلی/amayo telî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ تەلی] هاتنەجووڵە، هاتنەتەکاندن.    

ئامایۆ تۆسەری/amayo to serî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ تۆ+ سەر+ ی] هاتنە کۆتایی کار.

ئامایۆ جبەر/amayo ciber: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ ج+ بەر] هاتنەوەدەر.

ئامایۆ جواب/amayo ciwab: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ جواب] هاتنەوەوەڵام.

ئامایۆ جیزی/amayo cîzî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ جیزی] هاتنە جیزەجیز.

ئامایۆ چڵ/amayo çiľ: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ چڵ] هاتنەوە ئیش و سوێ.

ئامایۆ چووەر/amayo çuwer: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ چووەر] هاتنەوەژوور.

ئامایۆ چەپۆکانی/amayo çepokanî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ چەپۆکان+ ی] هاتنەوە چەپۆکان.

ئامایۆ چێر و باری/amayo çêř û barî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ چێر+ و+ ىار+ی] هاتنەوە ژێربار. 

ئامایۆ خارشت/amayo xarişt: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ خارشت] هاتنەوەخارشت. 

ئامایۆ دەمەنە/amayo demene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ خارشت] هاتنەوەخارشت.     

ئامایۆ دەنگی/amayo dengî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ دەنگ+ ی] هاتنەوەدەنگ. 

ئامایۆ ڕا/amayo řa: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ ڕا] هاتنەوەڕێ. 

ئامایۆ ڕاسە/amayo řase: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ ڕاس+ ئە] هاتنەوەسەر باری ڕاستی.

ئامایۆ ڕووە/amayo řuwe: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ ڕوو+ ە] هاتنەوەڕوو، هەرم لێ نەکردن.

ئامایۆ زوان/amayo ziwan: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ زوان] هاتنەوەزمان.

ئامایۆ ژانی/amayo janî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ ژان+ ی] هاتنەوەژان، هاتنەوەئێش.

ئامایۆ سەر/amayo ser: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سەر] هاتنەوەسەر.

ئامایۆ سەر و بەلەی/amayo ser û beley: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سەر+ و+ بەلە+ی] منەتباربوونەوە.

ئامایۆ سەر و چۆکا/amayo ser û çoka: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سەر+ و+چۆک+ ا] هاتنەوەخارشت. 

ئامایۆ سەروێ/amayo seruê: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سەر+ وێ] هاتنەوەسەرخۆ. 

ئامایۆ سەرەنە/amayo serene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سەر+ ئەنە] بەسەردا هاتنەوە.   

ئامایۆ سۆ/amayo so: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سۆ] هاتنەوەسوێ.   

ئامای وار/amay war: کتن:[ هـ][ ئامای+ وار] هاتنەخوار.

ئامای وارۆ/amay waro: کتن:[ هـ][ ئامای+ وار+ ۆ] هاتنەخوارەوە، دابەزین.  

ئامای وارەنە/amay warene: کتن:[ هـ][ ئامای+ وار+ ئەنە] لە خوارەوە هاتن.

ئامای وەر/amay wer: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر] هاتنەپێش، هاتنەبەر.  

ئامای وەران وەر/amay weran wer: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەرانوەر] هاتنەبەرامبەر.   

ئامای وەراوەر/amay werawer: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەراوەر] هاتنەبەرامبەر.  

ئامای وەرۆ/amay wero: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ ۆ] هاتنەپێشەوە.  

ئامای وەر و باری/amay wer û barî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ باری] هاتنەبەبار.  

ئامای وەر و پلاری/amay wer û pilarî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ پلاری] هاتنەبەر پلار.  

ئامای وەر و چەما/amay wer û çema: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ چەم+ ئا] هاتنەبەرچاو.  

ئامای وەر و دەسی/amay wer û desî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ دەس+ ی] هاتنەبەردەست.

ئامای وەرو دەمی/amay wer û demî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ دەم+ ی] هاتنەبەردەم. 

ئامای وەر و ڕێ/amay wer û rê: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ ڕێ] هاتنەبەر ڕێ. 

ئامای وەر و کاری/amay wer û karî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ کار+ ی] هاتنەبەرکار.  

ئامای وەر و مامەڵەی/amay wer û mameľey: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ مامەڵ+ ی] هاتنەبەر مامەڵە.  

ئامای وەر و مامیزی/amay wer û mamîzî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ مامیز+ ی] هاتنەبەرهەڵمەت.  

ئامای وەر و نمێنە/amay wer û nimêne: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ نمێنە] هاتنەبەرنوێژ.  

ئامای وەرەرە/amay werere: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ ەرە] شکان بە پێشدا، هاتن بە پێشدا.  

ئامای وەرەنە/amay werene: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ ئەنە] هاتن بەبەرەمدا.  

ئامای ویر/amay wîr: کتن:[ هـ][ ئامای+ ویر] هاتنەبیر.  

ئامای ویرەرە/amay wîrere: کتن:[ هـ][ ئامای+ ویر+ ئەرە] بەبیرداهاتن. 

ئامای ویرەنە/amay wîrene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ویر+ ئەنە] بەبیرداهاتن

پۆئامای/po amay: کتپ:[ هـ][ پۆ+ ئامای] پێوەهاتن.

پۆ ئامایۆ/po amayo: کتپ:[ هـ][ پۆ+ ئامای+ ۆ]  پێوەهاتنەوە.

زات ئامایەرە/zat amayere: کتپ:[ زات+ ئامای+ ئەرە] ترس ڕەوینەوە، زات ئەرەئامای( هـ).

زات ئامایرە/zat amayire: کتپ: ترس ڕەوینەوە.

.

.

.

.