ئاوه‌كی/awekî: نتـ:[ ئاو+ ئه‌كی‌]

1 – هه‌ر شتێک وه‌ک ئاو شل بێت یان له‌ ئاو بێت.[ ئینگـ : Aquatic ، aqueous‌] .

2 – ته‌ڕ.

3 – نامۆ ، په‌ڕاگه‌نده‌، ئووكی: ئاژه‌ڵێ یان ووڵاغێک له‌ مێگه‌ڵ و ڕه‌وی خۆی بڕبووبێت و كه‌وتبێته‌ ناو مێگه‌ڵ وڕه‌ وێكیتره‌وه‌

:: هه‌ر ده‌ڵێی گیسكی ئاوه‌كییه‌ به‌ملاو به‌ولادا ده‌ڕوات.

ئاوه‌كی بوون/awekîbûn: كتن:[ ئاوه‌كی+ بوون] ئاوه‌كی كه‌وتن، نامۆ بوون.

ئاوه‌كی كه‌وتن/awekî kewtin: كتن:[ ئاوه‌كی+ كه‌وتن] دووركه‌وتنه‌وه‌ و ته‌رابوونی مه‌ڕوماڵات له‌ مێگه‌ڵ یان چوونه‌ ناو مێگه‌ڵێكی تر.

.

.

.

.