ئاوه‌ستێ/awesitě: نتـ:[ پۆشاک][ رۆژبه‌یانی] ئه‌نگوچك، فه‌قیانه‌، قۆچكه‌، له‌وه‌ندی، گوچك، سۆرانی: پارچه‌ كوتاڵی سێ سووچی درێژۆكه‌یه‌، به‌قۆڵی كراسی پیاوانه‌ و ژنانه‌ی كوردییه‌وه‌ داده‌دورێت، به‌كارده‌هێتدرێت.

.

.

.

.