ئه‌ره‌به‌سته‌/erebesite: ن:[ هـ][ ئاژ][ ئەرە+ بەستە] په‌روار، دابه‌سته‌، بێسڵه‌، به‌خته‌، به‌خته‌، دانی، ده‌رماڵه‌، به‌سله‌مه‌.

: ئاژه‌لێکه‌ ده‌به‌سترێته‌وه‌ به‌و قه‌ڵه‌وبوونی.  

.

.

.