ئه‌زبه ‌¹/ezbe: ن: [ نخ] عازه‌به‌، زیپکه‌، جوانه‌، پیزوکه‌، تامێسکه‌.

.

.

_______________________

ئه‌زبه ‌²/ezbe: ن:[ کباک] کاپسوول. 

.

.

.