ئه‌ستوکورده‌/ estŭkurde: نتـ:[ توێ][ رۆژك، مکـ] پشته‌مڵ، مله‌قۆچه‌.

ئه‌ستوگورده‌/ estŭgurde: نتـ:[ توێ] پشته‌مڵ، بۆقمل، پشتگه‌ردن، ئه‌ستوکورده‌.

.

.

.

.

.