________________________________________________________________________________________________________

 

ئه‌ستڕی/estřî: ن:[ ڕوو] تیکان، دڕک، دڕیی، دڕۆ، زیی، دڕک و داڵ، ستریی، په‌ژه‌ڵ، چقڵ، قه‌له‌م، لاس، هه‌ستری. 

ئه‌ستڕی زه‌ردکه‌/estřî zerdike: نتـ:[ ڕوو] به ‌شینی گیایه‌کی زه‌رد و جوانه‌، به ‌وشکی ده‌بێته‌ دڕو و‌ زه‌ردە، دڕکه‌زه‌رد.  

 

.

.

.