ئه‌رزن¹/erzin: ن: [ توێ] ئەرزەن، چه‌ناگه‌، ئه‌رزینگ.

ئه‌رزنك/erznik: ن:[ توێ]  ئه‌رزینگ، چه‌ناگه‌.

.

.

__________________________

ئه‌رزن²/erzin: ن:[ ڕوو] باچییك، ڕەمەرانە، زەڕاتە، سۆرك، سوورکە، کارس _ گارس _ گاریس، کزن، کۆرەك، گال، کلێنە، گەلدوو، هەرزن، هەرزین.[ ئینگـ : Pearl Millet][ لا : Panicum ، Pennisetum ، Setaria]

ئه‌رزنە تاڵە/erzin: نتـ:[ ڕوو] هەرزنەتاڵە.

ئه‌رزنە کێویلە/erzin: نتـ:[ ڕوو] هەرزنەکێویلە.

نانی ئه‌رزن/erzin: نتـ:[ ڕوو] نانی هەرزن.

 

 

.

.

.

.