باتر/batir: ن: [ واز] دارێکە وەکوو سنگ سەرێکی تیژ دەکەن و لە جێگەی نەرم وەک نێزە لە زەوی دەدەن، باتری، باتری هەر کەس زیاتر لە زەوی بچێتە خوارێ بەرەندەیە. 

باترێن/batirěn: ن:[ واز] یارییەکی گەنجانی کوردەوارییە، بە باتر دەکرێت.

.

باتل/batil: ن:[ واز] باتر.

باتلێن/batilěn: ن:[ واز] باترین.