بادروو/badirǔ: ن:[ زیند] پوپەی كەلەشێر.

.

.

.

.

.