باربوو/barbû: نتـ:[ ئاب][ رۆژك]

1 –  تەوجی، پیتاک : یارمەتی و دەستگیرۆیی یەكێك لە كاتی لێقەومان و زیان لێكەوتندا.[ ئینگـ : contribution]

2 –  بارەبوو، بەخشین : لەكاتی ژن هێنان و مێردكردندا یارمەتی دانی بووك و زاوا. چ بەپارە یان بەدیاری.    

باربووكردن/barbûkirin: كتپ:[ ئاب] یارمەتی دانی یەكێك و شت پێ بەخشینی لە كاتی پێداویستیدا.

باربووی/barbûy: نچ:[ ئاب] كۆمەكی ئابووری، یارمەتی دارایی. دەست داركردن، بەهێزكردن، هێزپێدان.

.

.

.

.