بارش/bariŝ: ن: {{ ەك / ێ / ێك / ێوە // ان / ێ / ن }{ ەكە / ێ // ەكان / ەكێ }}

1 – وارش.

2 – [ کەش] بارفت، باوبۆران : بارین لەهەورەوە، دا ڕژانی بەفر یان باران یا تەرزە.

.

بارشت/baršit: ن:[ کەش] بارین: بارانێكی سووك

:: وا دیارە ئەو شۆ هەوای بارشتی هەیە.

.

.

.

.