باهاتن/bahatin: کتن:[ کەش][ با+ هاتن

1 – هاتنی با، بای ئومایە.

:: بایەکی وا توند دەهات گیاوی دەفڕاند. 

2 – باهەڵ کردن.

.

.

_____________________

باهاتن/bahatin: کتن:[ مجـ][ با+ هاتن بەهیچ زانینی قسەی کەسێک.

:: لێی گەڕێ با هەر قسە بکا وەبزانە بای دێ.

.

.

.

.

.