بای سەبوون/bay sebûn: نتـ:[ کەش][ بای+ سەبوون] شەرا: جۆرە بایەکی گەرمی خۆڵاوییە لە ووڵاتە عەرەبی یەکانەوە هەڵدەکات، بەرەو نێران دەچێت.

.

.

.

.

.

.