بای سەخت/bay sexit: نتـ:[ کەش][ بای+ سەخت] بای گوڕ، باوەرەک، بای زەمەن.

.

.

.

.

.