بخووز/bixûz: ئان:

1 – [ ع : بغظ] بغوز _ بووغوز، کینە، مان.

2 – [ ب+ خووز( خستن)] خەفۆک : گایەک لە کاتی جووتکردندا مانبگرێت، خۆ بەزەوی دادەدا و بەهیچ کلۆجێک هەڵناسێتەوە.

بخووزن/bixûzin: ئانتـ:[ بخوز+ن] کینەدار.

بخووزاوی/bixûzawy: ئانتـ:[ بخوز+ ئاوی] بووغزاوی، کینەداری.

.

.

.

.