بولبوول/bulbûl: ن:[ باڵ] هوزار : باڵندەیەكی دەنگخۆشی بازەڵەیە، هێندی چۆڵەكەیەكە، ژێر لمی ڕەنگی جیاوازی هەیە. [  Zoo Luscinia Svecica].

{ تێبـ : بلبل، بوولبوول، بولبول. }

بلبل/bilbil: ن:[ باڵ] بولبول.

.

.

_________________________

بلبل/bilbil: ئان:[ ئد]

1 – زمانپاراو، زمانتەڕ، قسەزان.

2 – ناشیرین، نابووت.

:: ئەم كارە ناشیرینە چییە كردووتە هەی بلبل.

بلبلە/bilbile: ئان، ن:

1 – چەنەباز، زۆربڵێ. 

2 – جۆرە گوڕرەیەکە.

.

.

.