بڕوێش/biřuěŝ: ن:[ خوار] بڕۆش، ڤڵۆشە( هـ)، هوڵۆشە، هورووش، ووڵۆشە.

بڕوێشین/biřuěŝîn: نتـ:[ خوار][ بڕوێش+ ین] چێشتی بڕۆێشی.

بڕوێش كردن/biřuěŝ kirdin: كتپ:[ بڕوێش+ كردن] ئاخاوتنی بەهەڵە.

:: بارام كەوتەبڕۆیش كردن: واتا كەوتە قسەی پڕ و پووچ كردن و بێ سەروبەركردن، مووكردن.    

.

.

.

.