بڕک/biřk: ن:

1 – [ ڕوو] پەڵتەک : بنجی کاڵەک و شووتی و ئاروو و ترۆزی. 

2 – [ کباک] قڕپ، قڕخێنە _ قڕقێنە، هێلنج، دڵ تێکچوون وخەریک ڕشانەوەبوون. 

3 – لڕکەلەکە، خاڵگە. 

4 – ئەستێر، ئەستێل

5 – پارچەداری چکۆ ڵە وباڕوەبۆسووتاندنیێک وەکوو هی بارەداران، پنچکەدار.

بڕکە/biřke: ن:

1 – [ ڕوو] بڕکی بێستان

:: بڕکە شووتی، بڕکە ترۆزی.

2 – گیایەکی بۆن خۆشە بۆلەوەری ئاژەڵ زۆر باشە. 

3 – کۆمەڵێ ئاژەڵ، بەشێک لەڕان.

بڕککردن/biřkkirdin: کتپ: پەل هاویشتنی پنجە شووتی و کندۆرە و ترێزو وئیتر.

بڕکێ/biřkě: ن:[ کباک] جۆرە گەمەیەکە.

.

.

.

.