بۆرانی/boranî: ن:[ خوار] بۆرناش، سیرەقورت :

1 – جۆرە خواردنێکی کوردەواریییە لەهێلکە دروست دەکرێت.

2 – چێشتێکە بەهێلکە، کوولەکە یان باینجانی سوورەوەکراو دەگەڵ ماتی خاوکراو و گەرم سازی دەکەن و دەیخۆن. 

بۆرانی بامجان/boranî bamcan: نتـ:[ خوار] چێشتێکە لە باینجان، گولەکە، تەماتە و قیمە  دروست دەکرێت.

.

.

.

.