بەبرینگ/bebirîng: ئانتـ:[ بە+ برینگ] بەخوری.

بەبرینگ ئەنگوتن/bebirîng engutin: کتپ:[ ڕۆژک، مکـ] بەبرینگ هەڵگەڕان.

بەبرینگ کەوتن/bebirîng kewtin: کتپ:[ ڕۆژک][ مکـ] بەبڕینگ هەڵگەڕان.

بەبرینگ هەڵگەڕان/bebirîng heľgeřan: کتپ:[ مکـ] نەخۆشی یەکە تووشی مەڕ دەبێت کاتێک کە خوریەکەی دەبڕیتەوە و ئەوجا خوری دیکە ناگرێت.

.

.

.

.

.