بەدایک/bedayik: ئانتـ:[ بە+ دایک] بەدایک و باووکە ( بۆ خواردن دەگووترێت : خواردنەکە تەواوەو ئەوەیە کە دڵ دەیەوێت).

بەدایک کردن/bedayik kirdin: کتن: ناڵەناڵ و نگەنگی نەخۆش دەبەم نەخۆشی یەوە.

.

.

.

.

.

.