بەلۆکە/beloke: ن:[ توێ][ هـ] بەلووکە، میتکەی ئافرەتان، قیتکە، کورکە، چوچەڵە، نێوەر، چیلکە : پارچە گۆشتێکە لە نێو ئەندامی زایندەگی ئافرەتدا.  

.

.

.

.