تاووگ/tawug: ن:[ ڕوو] تایلە : دارێکی کەژییە، بەرێکی زەردی  شیرین دەگرێت، وەکو قەزوان دەخورێت، لەگەڵ توو و گووێز دەکرێت بەکوتە بۆ خورادن زۆر باشە.   

.

.

.