ترنگ ¹ /tiring: ئان:[ ؟ ] تەراو _ تراو، ڕوون، شل _  شلە، : چێشت، خورادن، ماستاو و شتی دیکە کە زۆرشل بێت، ئاو و ئاوەکی زیاتر لەرادە بێت.[ ئینگـ : liquid]

.

.

______________________                  

ترنگ ² /tiring: ن:[ ئەردە] ترنگە.

ترنگاندن/tiringandin: کتپ:[ ئەردە] وەترنگەخستن، وەدەنگ هێنانی تیر یا سیمی تار.

ترنگای ترنگ/tiringay tiring: ئانتـ:[ ئەردە] دەنگی بێ پسانەوەی کەوان یان سیمی تار.  

ترنگە/tiringe: نتـ:[ ترنگ+ ئە] دەنگی ژێی کەوان یا سازی بەم.

{

ترنگەی تەپڵی باز ئاتلانی چاوەش دەنگی جارچی دێ

بەتیپی غەم دەڵێن نامەرد ئەسەر دڵ ئەمڕۆ یەڵغارە  

}{ کوردی : شاعیران، ل، 1018}

ترنگەترنگ/tiringetiring: نتـ:[ ترنگ+ئە+ترنگ] دەنگی پەیتاپەیتای ترنگە.

ترنگوهۆڕ/tiringûhoř: نتـ:[ئەردە] ترنگەترنگی زۆر. 

ترنگ هاتن/tiringhatin: کتن: بەرزبوونەوەی دەنگ لە لەرینەوەی ژێ.

.

دەنگی دڵ/dengî di: نتـ:[ توێ، پز] پرتە، ترنگ، شوار، شوارۆ، نەبز _ نەزم، نەزڵە.  

.

.

__________________

ترنگ ³ /tiring: ن:[ ئەردە]

1 – پتە، پڵتۆک. 

2 – پلە و پڕیەی بەرز، جاه _ جایەگا.

.

.

.

.

.