تووك¹/tǔk: ن:[ توێ][ تور : yüt]

1 – پەڕی سەر لەشی مەل و باڵندە.

2 – مووی لەشی مرۆڤ و گیاندار.

تووكە سەر/tǔke ser: نتـ:[ توێ] مووی سەری مرۆڤ، تووكەسەر.

تووكی بەر/tǔkî ber: نتـ:[ توێ][ تووك+ئی+ بەر] بەر، بەرگەدە، تووكەبەر، ڕۆڤك ( زا).

تووكی بن باغەڵ/tǔkî bin tǔkî bin baẍeľ: نتـ:[ توێ][ تووك+بن+باغەڵ] تووكی بن قۆڵ.

تووكی سەر/tǔkî ser: نتـ:[ توێ][ تووك+ئی+ سەر ] مووی سەری مرۆڤ، تووكەسەر.

تووك ڕێزای/tǔk řězay: چ:[ هـ ][ تووك+ ڕێزای] تووك هەڵوەراندن.

تووكڕنان /tǔkřnan: كتن:[ تووك+ ڕنان] پەرتان.

تووكڕنین/tǔkřnîn: كتپ:[ تووك+ ڕنین] پەرتاوتن.

تووكڕنینەوە/tǔk řnînewe: كتپ:[ تووك+ ڕنین+ەوە] پەرتاوتن، ئاوەڕووت كردن، پەڕكردن.

تووك ڕۆیین/tǔk: كتن:[ تووك‎+ ڕۆیین] تووك هەڵوەرینی مەخمەر و ئیتر.

تووك ڕوون/tǔkřŭn: ئان:[ مجـ] بێخەفەت، دڵنیا، كەیفخۆش.

تووك ڕوونی/tǔk řŭnî: نچ:[ مجـ] بێخەفەتی، دڵنیایی، كەیفخۆشی.

تووك كردن/tǔk kirdin: كتپ: پەڕدەركردنی بێچووە باڵندە، پەڕدەركردنی پەلەوەر، دەرهاتنی پەڕی باڵندە.

تووك لێبوونەوە/tǔk lěbŭnewe: كتن: پەرتین، پەڕلێبوونەوە، خوری لێبوونەوە.

تووكن/tǔkin: ئانتـ:[ تووك+ ن] تووكنە، پڕموو : حاڵی مرۆڤ و گیاندارێك كە مووی زۆر لە لەش روابێت.

تووكن بوون/tǔkin bŭn: كتن: پڕمووبوون، مووزۆرهەبوون.

تووكنە/tǔkine: ئانتـ:[ تووك+ ن+ ئە]

1 – تووكن.

2 – زەڕنەقووتە : بێچوو مەلێك كە تازە پەڕی دەركردبێت.

تووكنەبوون/tǔkine bŭn: كتن:

1 – تووكن بوون.

2 – تووك و پەڕدەركردنی بێچوو مەل، گەیشتنە تەمەنی زەرنەقووتەیی.

.

.

________________________

تووك²/tǔk: ن: دوعا و نزای خراپ، داخوازی گەند، ویستی خراو.  

تووك كردن/tǔk kirdin: كتپ: دوعای خراپ كردن.

تووك لێكردن/tǔk lěkirin: كتپ: دوعا و نزای خراپ لەكەسێك كردن.

{ تووك لە ڕیشەی یاتو _ ی ئاڤیستایی و یاتووك _ ی پەهلەویی و جادووی كوردیی كەوتووە. ماناكەشی دیارە جادوو لە كەسێك كردن بووە و لە دوایی بۆتە حاڵەتی دوعاكردن}( بڕ : جادوو){ نانەوازادە}.

.

.

_______________________

تووك³/tǔk: ن: پرز _ پرزە، كوڵك : كوت و كوڵكی ئاژاڵ و ماڵات.

تووكن/tǔkin: ئانتـ:[ تووك+ ن] كوڵكن، موواوی، موویین، تووكدار، تیسكن.

تووكنە/tǔkine: نتـ:[ تووكن+ ئە] زەرنەقووتە، بێچووی باڵندانە، كە ‌هێشتا تووكی نەكردبێت.

.

.

____________________

تووك4/tǔk: ن:[ ڕوو][ كباك]  تێكوڵی دار و درەخت

تووكوڵ/tǔkuiľ: نتـ:[ ڕوو][ هـ ][ تووك+ وڵ] تێكوڵ.

تووكوڵ و دارا/tǔkuiľ ŭ dara: نتـ:[ ڕوو][ هـ ][ تووكوڵ+ و+ دارا] تێكوڵی داری.

تووكی ڕووەك/tǔk: ن:[ ڕوو][ ئینگـ : Pubescent]

.

.

تووك5/tǔk: ن:[ باڵ] دارەوان: مەلێكی چووكە، دوازدەنیو سانت دەێت، سەرپشتی قاوەیی و خەتی سپی زەردی تێدایە. دندووكی درێژ و قایمە، لە لێرڕەوار و دارستان دەژی و بەدار و درەخت هەڵدەچێت.[ Zoo : Certhia Familiaris]

.

.

______________________

تووك6/tǔk: ن: تاك، تەنیا، كەم : دەگەڵ وشەی تاك دێ و سەبەخۆنیە.

:: تاك و تووك

:: تەك و تووك

.

.

.

.

.