توول¹/tûl: ن: [ ڕوو]

1 – تورگ، تووڵ، توولە، شووڵ. : لقی ناسك و باریكی دار و گیا.

:: توول بە تەڕیی نەچەمێتە وە ناچەمێتەوە.{پپ}. 

2 – [ هـ ] تەرز، نەمام، داری ساوا : خەلفی یەكسالانەی دارانە. 

3 – جۆرێکە لە برنج. 

4 – [ بار] بێر _ بێركم، ڕكە( قەفەز). 

5 – [ ڕوو] تۆڵەكە، نانی حاجی لەگلەگی. 

6 – توولەی بڕكەی خەیار، ترۆزی، شووتی، كاکەك، شەمامە، كالەكەمارانە.

توولاش/tûlaŝ: نتـ:[ تووش+ ئاش] تێكوڵدار، تەلاش، بڕشتە، دەمە، توولاشە.

توولە/tûle: نتـ:[ ڕوو][ توول+ ئە] توول، لكی ناسكی دار.

:: توولەدار.

.

.

___________________

توول²/tûl: ن:[ كباك] تۆڵە.

توول كرن/tûl kirin: كتپ:[ كباك] تۆڵەكردنەوە.

.

.

___________________

توول³/tûl: ئان:[ ع : طول]

1 – باریكودرێژ، درێژایی. 

2 – ماوە، مەودا.

.

.

___________________

توول4/tûl: ن:

1 – بەردی لووس. 

2 – [ زیند][ كباك] بۆق.

.

.

____________________

توول/tûl: ن:[ پۆشاك] باندەم، كوولە : پارچە كوتاڵێكی تەنكە دەدرێتە سەر دەم و چاوی منداڵ لە كاتی خەوتنی دا. بۆ ئەوەی مێش و پێشكە پێوەی نەدات.

.

.

.

.