جار/car: ن: بار، تاو، چەل، چین، حەل _ هەل، دان، دەم، ڕا، سەر، كات، كەڕەت، كەش _ كەشەت، گەڕ، گل.

:: تا ئێستا تەنهاجارێكی كوردستانم دیتووە.

:: ئەوە هەتا نووكە گەلەت جاران هاتیەمالامە

.Cara yekê min tu li mala Azadî dîtî. {پپ}.

Car pîroz di bin car qiloz di bin.{پپ}.

جاران/caran: نتـ:[ جار+ ئان] چەلان، وەختێ خۆ، لە پێشوو، كاتی ڕابردوو، دێرین، كۆنە، لە چاخانی پێشوودا، ئەو‌سا، بۆگەلە.

:: جاران ئەو كاتانە بەفرەكی ئەستوور دەباری.

:: دووجاران و سێ جاران.

جارەكادی/carekadî: ئاكـ:[ كباك][ جار+ ئەكا+ دی] گاڤەكادێ، هەلەكادی، هەرهۆسا.

:: جارەكا دی بزڤڕم دێ هێمەنك وە.

جارەجارە/carecare: ئاكتـ:[ جار+ ئە+ جار+ ئە] تاوتاوە، وارەوارە، بێن بێن.

جارەک/carek: ئاكتـ:[ جار + ئەك] یەكجار، چەلێكی.

{ جارەكێ د بێژن بەفرا سارە}{پپ}.

جارەكەبتنێ/carekebitinê: ئاكتـ: تەنها جارێك.

جارەكێ/carekê: ئاكتـ: دەمەكێ، سەردەمەكێ، رۆژەكێ

:: جارەكێ ژ جاران.

جارەكی/carekî: ئاك، كاتی( كباك)[ كە بەیارمەتی( ەك، ێك)، وەنیشانەی دۆخی تیان(ێ، ی) لەكرمانجیدا] وەختێك.

جاربەجار/carbecar: ئاكتـ: جاربەجار، جاروەجارێ، جارجارێ.

جاربوون/carbûn: كتن: پاتبوون، كەرەت كردن( وەك : دووپاتبوونەوە).

جاربەجاریۆ/carnecarê: ئاكتـ:[ هـ][ جار+ نە+ جار+ یۆ] جارجارێك، جاربەجارە{ وشەنامە، ل، 317}.

جارناجارێ/carnecarê: ئاكتـ:[ جار+ نا+ جار+ ێ] جارە جارە.

جارەوجارێ/ěcarûcare: ئاكتـ:[ جار+ ئەو+ جار+ ێ] جاربە جارێ، جارجارە.

جارجار/carcar: ئاكتـ: جاروبار، ناوەناوە، جاربەجار، جارجارە، ماوەماوە، بەهەڵكەوت، جارناجار، بەڕێكەوت، بەپێی پێویست.

:: جارجار سەرمان لێ دەدات.

جارجارا/carcara: ئاكتـ: هندەك جارا.

جارجارە/carcare: ئاكتـ:[ جار+ جار+ ئە] جارەجارە، نێوەنێوە، تاوەتا وە، هاورهئاووڕ( باد)، بێن بێنە.

جارجاران/carcaran: ئاكتـ: جاری جاران، لەمەوبەر.

جارچەنجارە/carçencare: ئاكتـ:[ جار‎+ چەن( چەند)+ جار+ ئە] هەلی چەندەم، نویەیێكی تر.

جاروبار/carûbar: ئاكتـ:[ جار+ و+ بار] بڕ : جارجار.

جارێ/carê: ئاكتـ، نفا: جارێ، جارێكی، گاهێ.

1 – جارەك، یەكجار.

2 – هێشتا، ئێستا

:: جارێ نەهاتووە، بەڵام زۆری پێناچێ دەگات.

3 -كاتی تر، جارێكی تر.

4 -چەلێ، ڕاوەستە: وشەیەكە بە ئاووكەش ناوە وەكی تر كردارە. لە وەڵامی یەكێكدا دەڵێت : دەنووم.

دەڵێن: جارێ مەنوو.

جارێک/carêk: ئاكتـ:[ جار+ ێك] چەلێك، هەلێك، نۆرەیێك، كاتێك.

{

كەچی جارێك نەمان دی بێیتە مزگەوت

دیارە، پیاوی خوانیت، دووركەوتی دووركەوت

}{ پیرەمێرد}.

جارێكان/carêkan: ئاكتـ:[ جار + ێكان] جارێكیان.

جارێكیان/carêkiyan: ئاكتـ:[ جارێك+ ئی]

1 – جارێك لە چەندجار.

2 – یەك جار، جا‌رێ وشا( هـ)

:: جارێكیان میوان دەبم.

جارێكی/carêkî: ئاكتـ:[ جارێك+ ئی] چەلێكی، چینێكی( كباك)، هەلێكی، جارنا، گاهێكی.

جارێكیتر /carêkîtir: ئاكتـ:[ جارێكی+ تر][ پلەی بەراووردی دووەم] چەلێكی تر، هەلێكی دیكە.

جارێو/carêw: ئاكتـ:[ هـ][ جار+ ێو] جارێ، جارێكی، چەلێ، چەلێكی.

جاریۆتەر/caryoter: ئاكتـ:[ جار+ یۆتەر] جارەكی دیكە، جارەكادی، جارێتر.

:: بڕیاری داوە جاریۆتەر یاری بەئاگر نەكات.

جاری جاران/carî caran: شڕ: جاروبارا.

:: جارێك لە جاران: جارێ وە جەجارا.

.

.

.

.