جۆزبوویی/cozbû: ن:[ ڕوو] گوێزی ئیندۆنوسیا، موسکات : بەرەکەی بەئەندازەی گوێزێک دەبێت، لەڕەندە دەدرێت و وەک بەهارارت دەکرێتە چێشتەوە.[ Bot : Myristica fragrans] .

.

.

.

.