خاتر/xatir: ن:[ ع : خاطر] 

1- دڵ (خاترجەم).  

2- لەبەر، بۆ رێز لە تۆ

{ خۆشەویستی و گەورەیی یەکێک لەلای یەکێک}

:: خاتری تۆ بێت. 

خاترانە/xatirane: نتـ:[خاتر+ ئانە] بە هۆی دۆستی و خۆشەویستی کردنی کارێک، پاداش، سەربارە.

خاترپرسین/xatirpirsîn: کتن: هەواڵپرسین.

خاترجەم/xatircem: نتـ:[خاتر(ع: خاطر)+جەم]

1 – ئارخەیان، بێپەژارە، بێپەڕۆش، بێخەیاڵ، بێخەم، بێدەغەل، دڵ ئاسۆ، دڵنیا.   

2 – بێنیگەرانی، پشت ئەستوور: کەسێک کە گوێ نەداتە هیچ.

خاترجەم بوون/xatircembûn: کتن: [خاترجەم+بوون]

ئاسوودەبوون، بێخەم بوون، پشت لێکرد نەوە، دڵئاسوو دەبوون، دڵنیابوون، پەژارەوخەم نەبوون. 

2- لەخەیاڵ وخەم بەدووربوون، بێخەیاڵ بوون.

خاترجەمکردن/xatircem kirdin: کتپ:[ خاترجەم+کردن] بێخەم کردن، کەسێک لەخەم و پەژارە دەربازکردن، دڵنیاکردن.

خاترخازی/xatirxazî: نتـ:[خاتر+ خازی(خوازی: خواستن)] خوداحا فیزی، ماڵاوایی.

خاترخۆیی/xatirxoyî: ن: کردنی کارێک بۆ یەکێک لەبەرخاتری، بوونی یەکێک بەسەر پشک لەکردنی کارێکێدا.

خاترخوا/xatirxwa: نتـ: عاشق، ئەویندار.

خاترخوازی/xatir xwazî: نتـ: خاترخازی.

خاترخواستن/xatirxiwastin: کتن:[خاتر+خواستن] خاترداواکردن.  

خاترخۆیی/xatirxoyî: نتـ: 

1-سەرپشکی، یەکەم هەڵبژێری. 

2- لەبەردۆستایەتی.  

خاترشکێن/xatirşikên: کتن، چ: 

خاترگر/xatirgir: نفا:[خاتر +گر(گرتن)] ئەو کەسەی خاتری کەسێکی تری لابێت.  

خاترگرتن/xatirgirtin: کتن:[خاتر+گرتن] رێزلێنان، حورمەت گرتن، خاترەکرتەێ( درودی. ل. 53).

خاترلێکردن/xatirlěkirdin: کتپ: تکالێ کردن.

خاترناس/xatirnas: ئان:[خاتر+ناس]

1 – قەدرگر، ڕێزگر(لە پێویستی خەڵک).

2 – گوێ بەخەلک دەر. 

خاترنەمان/xatirneman: کتن:[خاتر+ نەمان] بێ قەدربوون، ڕێزتیانەمان.

خاتروخۆتر/xatirŭxotir: نتـ:

1 – کەین وبەین، لاگیری لەیەکتر.

2 – خاترانە.  

خاترێ تە/xatirě te: ئسپ، شڕ: خوداحافیز!، ماڵ ئاوا.

خاترێ وە/xatirě we: ئسپ، شڕ: خوداحافیز لە ئێوە.

.

.

.

.