خواب/xiwab: ن:[ بیا][ فار] خەو . هەروەها ڕەگی چاووگی خوابیدەن( خوابیدن)ی فارسییە: نووستن.

.

.

.

{

سەرچاوە

دیوانی شاعیران، ل، ٩٦٩

}