داس/das: ن:[ کشت] کەلەندۆ، داسک( زاخ)، داساچلۆ( کباک)، جاخسووک( ئەردە) : ئامرازێکە بۆ دروێنەوە یان ڕنینەوەی گەنم و جۆ بەکاردێت.

1 – داس لەدووبەش پێک دێت : ئاسن و دەسکەکەی : بەشە ئاسنەکەی پێی دەگووترێت دەمەداس، پێش کاکردن لە هەسان دەدرێت واتا تێژدەکرێت. بەشی دەسکەکەی لە دار دروست دەکرێت.[ ئینگـ : Falx].  

2 – هەر ئەندامێک لە لەش لەشێوەی داس دا بێت.[ ئینگـ : falciform]{ پەزیشکی، ل، 135}

داساچلۆ/dasaçilo: نتـ:[ کباک] داس.

داسەقالە/daseqale: نتـ: داسی چکۆڵە، داسووکە، داسوولکە( کە).

داسخاڵە/dasxaľe: نتـ:[ داس+ خاڵە] داسماڵە، گیابڕ، مەلەغان، داسی پەل( کە تایبەتی گیادروونە) داسێکە تەنها گیای پێدەدروێتەوە.

داسقاڵە/dasqaľe: نتـ:[ داس+ قاڵە] داسخاڵە: داسووکە، داسی چکۆڵە، داسوویلک.

داسک/dasik: نتـ:[ کباک][ داس+ ک] داسووکە، دەزوو، دەزک.

:: فیسار کەس بووە بە داسک.

داسکێش/daskêŝ: نفا:[ باد][ داس+ كێش( كێشان)] دروێنەکار.  

داسماڵ/dasmaľ: نتـ:[ داس+ ماڵ] دەغڵ یان گیایەکە پڕ لە درک و داڵ بێت یان بە ملاولاویدا شکابێتەوە و باش دروێنەنەکرێت.

داسماڵی دەکەن/dasmaľî deken: شڕ: واتای بە نارێکی دەیدروونەوە، پاککردنەوەی گیایە بەداس.

داسماڵە/dasmaľe: نتـ:[ داساماڵ+ ئە] داسێکە لە هەندێک شوێنان بۆ گیا دروون بەکاردێندرێت.

داسۆک/dasok: نتـ:[ داس+ ئۆک] داسی گچکە، داسوولکە.

داسووک/dasûk: ن:[ کباک] داسی چکۆڵەیە بۆ دروونەوەی گیا و دڕوو و ئیتر. داسقاڵە، داسک، داسۆک، داسووگ،  داسوولکە.  

داسووگ/dasûg: ن:[ کباک] داسۆک، داسوویلک.  

داسوولکە/dasûlike: نتـ:[ کهـ] داسوولک، داسووکە، داسی گچکە.

داسی/dasî: نچ:[ داس+ ئی]

1 – کەوانەیی.  

2 – ئەوەی پێوەندی بە( داس)ـەوە هەبێت.  

.

تەورداس/tewirdas: ن:[ کشت] تەﻭﺭﺩﺍﺱ ﺑﯚ ﺑڕینەﻭەﯼ ﺩﺍﺭە.

دەمەداس/demedas: نتـ:[ دەم+ ئە+ داس+]  بەشە ئاسنەکەی داسە، پێش کاکردن لە هەسان دەدرێت واتا تێژدەکرێت. بەشی دەسکەکەی لە داردروست دەکرێت. دەمە داس لە شێوەی كەوانەیە واتە وەك نیوە مانگ وایە.

لەداس پەڕین/le das peřîn: نتـ: هاتنەدروێنە.  

لەداس بەزین/le das bezîn: کتن:[ مکـ، دەر] لەداس پەڕین، هاتۆتەدروێنە.

.

.

.

.