دەهـ¹/deh: ن:[ ژ][ ئاڤێسـ: nasad:][ پهـ : deh][ كباك] دە ( 10 ).

دەهان/dehan: نتـ:[ ژ][ كباك][ دەهـ+ ئان] دەیان.

دەهـ ساڵ/deh saľ: نتـ:[ دەهـ+ ساڵ]

دەهەزار/dehezar: نتـ:[ ژ][ كباك][ دەهـ+ هەزار] دەجاران هەزار : 10.000.

دەهەك/dehek: نتـ:[ ژ][ كباك] دەیەك، لە دەپاژ ; پاژێك.

دەهەم/dehem: ئانتـ:[ ژ][ كباك] دەهەك.

دەهەمین/dehemîn: ئانتـ:[ ژ][ كباك] دەیەمین.

دەهێك/dehêk: نتـ:[ ژ][ ئینگـ : decimal].

دەهیەك/deh: نتـ:[ ژ][ كباك] دەیەك.

.

.

_____________________

دەهـ²/deh: ن:[ دەنگ][ ڕۆژ]

1 – وشەیێكە ماینی پێ دەگێڕنەوە.

2 – بۆ برەوی بازڕای ووڵاخان لەكاتی هاندانێدا بەكاردەبرێت.

دەهدەهـ/dehdeh: ن: دنەدانی ئەسپ بۆ خۆش ڕۆیشتن.

.

.

_____________________

دەهـ³/deh: ن:[ د] دێ، گوند.

.

.

.

.