زۆنا/zona: ن:[ نخ][ ئینگـ : Shingles, Herpes Zoster].

.

.

.

.