زیخه‌به‌رد/zîxeberd: نتـ:[ جێۆ] [ زیخ+ ئە+ بەرد] به‌ردی لمی، تاوێر. [ ئینگـ : Sandstone].

.

.

.

.

.