سار/sar: ن:[ باڵ][ پهـ : sar] باڵندەیەکی بچکۆڵەی کونجڕی دەنگ خۆشە، ووردە خاڵی سپی پێوەیە لە پاساری دەچێت.  

{

صەدای سێ تا لەو خوارە دێ، ئاهەنگی تارە و یارە دێ

یا صەوتی قومری و سارە دێ، بەزمیان بەڕووی گوڵزاری گرت  

}{ وەفایی}

.

.

____________________

سار/sar: ئان:[ کباک] سارد، چایگ. >< گەرم.  

.

.

_____________________

سار/sar: ن: ڕەنج، ئازار، دەرد.  

.

.

______________________

– سار/sar – : : پاشگرێکە لە زمانی کوردی دەلكێت بەدوای ووشەوە و ناوێکی ناسادەی لێ دروست دەکات : – 

:: پاساری :[ پا+ سار+ ی] ریشەی پاسار بەرانبەر بە کۆسار دەشێت. 

{

فەرقی کۆساران لە پاساران دەزانی وەک چی یە

وەک عەزیزی بازوو، وەک بێ حورمەتی پاساری یە

}{ نالی}. 

:: سەنگەسار 

:: خاکەسار

:: چەشمەسار

:: شافسار

:: کوهسار، کۆسار، کێوسار ( لێرەدا بەواتای جێگا و شوێن دێت). 

:: نمەک سار. 

:: نسار

:: خووسار

:: ڕووخسار

:: لاسار

.

.

.

.