سوواخ/suwax: ن:[ ئەند] ئاویە( هاویە)، بانەوناو( هـ)، سوواغ، سواق قورتێهەڵسوون، کاگڵ: قوڕتێ هەڵسوونی بان و دیوار، كە لە كا و گڵی ئامادە بۆ سوواغ و بانەناو.

سوواخدان/suwax: کتپ:[ ئەند] ئاویەدان، سوواغدان : قوڕتێ هەڵسوون و لووسکردنی یان ودیوار.

.

.

.

.

.

.