شایەت⁄ šayet: ن: [ ماف] شایەت، چاودیت، گەواهـ.

شایەتی⁄ šayetî: نچ:[ ماف] شایەتی، جاودیتی، گەواهی.

شایەتی بەدرۆ⁄ šayetî be diro: نتـ:[ ماف] شایەتی بەدرۆ، گەواهی بە درۆ. [ ئینگـ: Perjury].

شایەتی دان⁄ šayetî: کتپ:[ ماف] [ شایەتی+ دان]  گه‌و‌اهی دان، باوڕنامه‌ پێدان .[ ئینگـ : Testify ،Certify

شایه‌تی ده‌ست دووه‌م⁄ šayetî: کتپ:[ ماف] [ ئینگـ  : Hearsay ]

 

 

 

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

.

.

.