قەساب/qesab: ن:[ بیا][ ع : قصاب] گۆشتفرۆش.

.

.

.

.