مێشگر/mêšgir: ن:[ ڕوو] ڕووەکێکە لە ناو زەڵکاوەکان دەژێت، گەلایەکی قوپاوی هەیە، شلەیەکی لینج بەردەدات مێش و مەگەز پێوەی دەنووسێت، پاشان خۆی بەدەوریان لوول دەدەات و هەرسیان دەکات.[ ئینگـ : butterwort fly catchers ]   

.

.

.

.