مەلەغان/melean: ن:[ کەرەستە] داسی پەل( کە تایبەتی گیادروونە)، داسخاڵە_ داسماڵە، گیابڕ : جۆرە داسێکی دەسکدارە ، واتا بوەبەوەستانەوە درەوی پێدەکرێت. تەنها گیای پێدەدروێتەوە.

{ وێنەی : مەلەغان}

.

.

.

.