نابییتک/nabîytik: ن:[ خوار][ باد] وەردینەنانی، تییرۆک، تییری. 

.

.

.

.