نووسن/nûsin: ن:[ نخ] کۆما، متی : بێهۆشییەکی سەنگین، زۆرجار بەهۆی نەخۆشی یان ڕووداوێکەوە یەوە تووشی مرۆڤ دەبێت تاماوەیەکی زۆر ئەغیار نابێتەوە. [ ئینگـ : Coma].

.

.

.

.