نیترۆجین/ nitrocîn: ن:[ کیمیـ][ ئینگـ : Nitrogen].

.

.

.

.