نەبات/nebat: ن:[ خوار][ کیمیـ] جۆرە شەکرێکی مینایی ڕەنگە.

نەباتی/nebatî: نچ:[ نەبات+ ی]

1 – [ ڕەنگ] بەڕەنگی نەبات

2 – هەر تشتێک پەیوەندی بە نەباتەوە هەبێت.

ئاونه‌بات/awnebat: نتـ:[ ئاو+ نەبات] جۆرێک شیرینی یه‌کە له‌ میوه‌ و ڕووه‌ک ده‌گیرێته‌وه‌.

ئاوی نه‌بات/awî nebat: نتـ:‌[ رۆژک][ ئاوی+ نەبات] ئویونه‌وات.

ئویونه‌وات/uyunewat: نتـ:[ خوار][ رۆژک، ل][ ئوی+ و+ نەوات] ئاونەبات _  ئاوی نه‌بات.

.

.

.

.