هاوێنە/hawêne: ن:[ لە ( ئاوێنە)ـەوە ساێندراوە] جامک، زەڕەبین، گەردبین : شووشەی بینین،( چاوێلکە، کامێرا) .[ ئینگـ : lens]

هاوێنەتەن/hawêneten: نتـ:[ توێ] پەردەیەکی ڕۆشنی چاوە، لەپشت ڕەشێنەی چاوەوە تیشک کۆ دەکاتەوە.  

هاوێنەدار/hawênedar: نتـ:

هاوێنەژار/hawênejar: نتـ:

.

هاوێنەی لێڵ/hawêne lêľ: ئانتـ:

هاوێنەی لێڵبڕ/hawêney lêľbiř : نتـ:[ ئینگـ : achromat lens]

هاوێنە موگناتیسی/hawêne mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ هاوێنە+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnetic lens]

.

.

.