هه‌له‌ق و مه‌له‌ق/heleq û meleq: نتـ:[ هەلەق+ و+ مەلەق] ئالاکولەنگ.

قسەی هەڵەق و مەڵەق/qisey heleq û meleq: نتـ:[ قسەی+ هەلەق و مەلەق] قسەی هەڵەق و بەڵەق.  

.

.

.

.