پاردۆی/parodî: نتـ: [ هونەر] گاڵتەبەرهەم : ڵاسایكردنەوەیە، لە بەرهەمێكی ئەدەبی و هونەری بەشێوەی نەنز و تیز بابەتەكە بنوێنێت.[ گر : παρῳδία: parodia]

.

.

.

.