پارگوێر/parguěr: ن:[ ئاژ] پاران گوین، پارێن، پانێر، گۆلكی پارز، نەوەن: بەچكە چێلی دووساڵە.

پارگوێل/parguěl: ن:[ ئاژ] پارگۆل، پارگوێر، پارێن _ پارینە ( ل)، پانێر، گۆلكی پارز، نەوەن: بەچكە چێلی دووساڵە.

{ تێبـ : گۆڕانکاری لە نێوانی دوو دەنگی ( ر) و ( ل) دا لە دوو ناوچەی جیاواز.}

پاروونەك/parǔnek: ن: نەوەن، پارێن : گوێرەكەی نێری دووساڵە.

.

.

.

.